Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Yêu Măng Đen

Tên Thánh

yeumangden

Ngày sinh

01/01/1990

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Kon Tum

Thông Tin Cá Nhân
Facebook

yeumangden.com

Google Plus

yeumangden.com