Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Quân

Tên Thánh

Phêrô

Ngày sinh

04/12/2004

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc