Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Quân

Tên Thánh

Phêrô Savio

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Cần Thơ