Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Vinh Sơn Trần Nguyên Tá

Tên Thánh

Vinh Sơn

Ngày sinh

22/05/1984

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Thái Bình