Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Salomon Nguyen

Tên Thánh

Micae

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Nha Trang