Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Phạm Thành Hưng

Tên Thánh

Phao lô

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Cần Thơ