Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyến Đức Duy

Tên Thánh

Phê rô

Ngày sinh

09/09/1987

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Hà Nội