Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Ngọc Gabriel

Tên Thánh

Têrêsa

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Hà Nội