Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Kanh

Tên Thánh

Vincent

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn