Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nhĩ Thuận

Tên Thánh

Giuse Maria

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn