Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Huy Võ

Tên Thánh

Bonaventura

Ngày sinh

08/12/1986

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Huế

Điểm

Số điểm hiện tại185
Cấp độ
Cấp Độ 2