Friends

  • Ảnh hồ sơ của Vĩnh Phan
    năng động 1 tháng. 1 tuần trước đây
    - "“Phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện, không mệt mỏi và không thất vọng, vì Thiên Chúa là Đấng quảng đại và nhân từ xót thương, Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe các lời cầu của chúng ta.”"Xem