Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Dung.nguyenquoc

Tên Thánh

Anton

Ngày sinh

02/01/1968

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn