Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Đông Nguyễn

Tên Thánh

Phê rô

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bắc Ninh