Lễ công bố thành lập trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc