Giáo họ Châu Thủy vẫn kiên vững đức tin trong mưa lũ