+

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về vấn đề chuyển đổi giới tính