Dòng MTG KIÊN LAO BÙI CHU, trải nghiệm từ trại phong Văn Môn