Giáo Hạt Tứ Trùng

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Thông tin Giáo Hạt Tứ Trùng:

Giáo Hạt Tứ Trùng thuộc Giáo Phận Bùi Chu
Giáo Hạt Tứ Trùng gồm có 13 giáo xứ và 5 giáo họ xin lên xứ, tổng số tín hữu : 33.036
Linh mục quản Giáo Hạt: Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh

Danh sách Nhà Thờ:

Dưới đây là danh sách Nhà Thờ Giáo xứ, Giáo họ thuộc Giáo Hạt Tứ Trùng theo bản đồ:

Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá
NinhSa-00-3.jpg
Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Giáo xứ Ninh Mỹ
Ninh Mỹ, Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Hiển thị 2 kết quả