Lịch lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Hà Nội ngày15/08/2017